పోవాలనుకుంటే పోండి.. టీడీపీకి నష్టం లేదు | Chandrababu Serious On Jumping Leaders | Political Bench

Maurice Vega

3 Responses

  1. పోవాలనుకుంటే పోండి ఏంటి ను వేసిన ప్లానేకదా నువ్వే పంపిస్తున్నావు కదా

  2. అందులో పట్టులేదులే లేకపోతే
    ప్రజావేదికను కూల్చబోయే వాహనాలకు అడ్డుపడి మామీదగా వాహనాలు నడపండి అని అడ్డంగా రోజుడ్డు పై పడుకునే వారు తెలుగు తమ్ముళ్ళు

  3. చివరకు నువ్వు మాత్రమే మిగల్తావు చంద్రబాబు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment